top
فعالیت های مهم نوزاد در ماه هفدهم تولد

فعالیت های مهم نوزاد در ماه هفدهم تولد

کارگروه پزشکی پرتال جامع کودک،مهدکودک و خانواده: دراین سن کودکان به شیطنت و آزمایشات محیط پیرامن خود میپردازند شما نیز به کودکان خود در شناخت محیط خود کمک کنید

فعالیت های مهم نوزاد در ماه هفدهم تولد

شما در مقابل شیطنت های کودکتان چه هنگام باید مداخله کنید و رفتار غلط کودکتان را درست کنید. کودک نوپایتان کم‌کم دارد معنای خوب و بد را درک می‌کند. اکثر رفتارهای شیطنت آمیز او ناشی از سرپیچی کردن عمدی نیستند. او در حال آزمایش محدودیت‌های شماست تا بفهمد که این محدودیت‌ها چه چیزی هستند و گاهی اوقات دلیل آن فقط کنجکاوی است.
همین طور که رفتار او را رهبری می‌کنید، خونسرد باشید و واقع بین، اما وقتی رفتاری را نمی‌پسندید آن را نادیده نگیرید. اگر اکنون انتظارات شما مشخص و منطقی باشند، کودکتان مطمئن‌تر، فرمانبردارتر و خوشحال‌تر خواهد بود. وبه کودک نوپای خود در شناخت محیط پیرامونش کمک کنیدمرتبه
مرتبه
نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید

تبلیغات ویژه

تجربه مادرانه
شما میتوانید در مورد موضوع زیر بحث و تبادل نظر کنید و در قسمت نظرات تجربه خود را با مادران در میان بگذارید :
موضوع انتخاب شده :
جدا کردن اتاق فرزندان
تجربه خودرا بنویسید
تبلیغات